สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมแนวทางการรับเด็กเข้าศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมรับทราบแนวทางและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเด็กเพื่อเข้าศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมแนวทางการรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่เปิดรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ ได้รับทราบแนวทางและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดหรือผู้แทนที่เปิดรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ เข้าเรียนระดับอนุบาล ๑ จำนวน ๗๓ โรงเรียน ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมรับฟังคำชี้แจง