สพป.สิงห์บุรี ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วย นางเยาวภา รัตนบัลลังค์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา นางสาวณฐมน ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวทิพากรณ์ กาญจนภาชน์ นักทรัพยากรบุคคล และ นายพรรษพล ดีดพิณ ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน On-site 100% ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี (วัดกุฎีทอง) โรงเรียนชุมชนวัดตราชู และโรงเรียนวัดเตย ในการออกตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ พบว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ความพร้อมในด้านอาคารสถานที่และความปลอดภัยของนักเรียน และมีมาตรการในการป้องกันการแพร่เชื้อฯ ได้อย่างดีเยี่ยม มีการกำหนดจุดรับ-ส่ง นักเรียนสำหรับผู้ปกครอง การวัดอุณหภูมินักเรียน คุณครู และบุคลากรก่อนเข้าโรงเรียน การจัดเตรียมจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ตามจุดต่างๆ การจัดโต๊ะเรียนเว้นระยะห่าง และการเตรียมพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารกลางวันในโรงอาหาร ในการนี้ ผอ.สพป.สิงห์บุรีได้ฝากให้ดูแลนักเรียนในเรื่องการอ่านออกเขียนได้มาเป็นอันดับแรก และได้กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) อย่างเคร่งครัด