ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ “ค่ายดนตรี กวี ศิลป์”

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่สนามโรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “ค่ายดนตรี กวี ศิลป์” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย เพิ่มศักยภาพของมนุษย์บนความแตกต่างระหว่างบุคคล ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขในสภาวการณ์ของสังคมในปัจจุบัน โดยการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในลักษณะการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการและศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นการฝึกปฏิบัติจริงตามประเภทของเครื่องดนตรี พื้นบ้าน ดนตรีไทย และดนตรีสากล บนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อตอบสนองความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น ๗๑ คน  กำหนดการจัดกิจกรรม ๑ วัน

การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  “ค่ายดนตรี กวี ศิลป์”  เป็นแนวคิดของ นายแสง แก้วฉวี ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา ที่เล็งเห็นความสำคัญของผู้เรียนบนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคลของชุมชนโดยรอบที่เด็กมีสภาพความยากลำบากและดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันต่อความทุกข์ยากลำบากเหล่านั้น จึงเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว ได้ร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  “ค่ายดนตรี กวี ศิลป์” ขึ้นมาในวันนี้