ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เปิดเรียนรูปแบบ On Site 100% วันแรก ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนในเครือข่ายหนองฉิม-รังงาม อ.เนินสง่า

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,นางสาวณภัคนัยน์ ธรรมธิติรัชย์,นางวาสนา เชื้อจำรูญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เปิดเรียนรูปแบบ On Site 100% วันแรก ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยตรวจเยี่ยมห้องเรียน อาคารสถานที่  พบปะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน พร้อมเน้นย้ำเรื่องสถานศึกษาปลอดภัย ให้ปฏิบัติตามมาตรการสร้างความปลอดภัย 6-6-7 ,การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของครู และนักเรียน เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง และเน้นย้ำการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในเรื่องการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง),โรงเรียนบ้านโสกคร้อ และโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม อ.เนินสง่า