สพม.เชียงใหม่ Kick off การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาปลอดภัย มั่นใจ On-Site 100%

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด ในการ Kick off เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาปลอดภัย มั่นใจ On-Site 100% เพื่อติดตามมาตรการการเปิดเรียน On-Site ปลอดภัย และแผนเผชิญเหตุ อีกทั้งแนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิ ด้านความปลอดภัย ของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับ