สพฐ. เปิด War Room ติดตามข้อมูลพร้อมแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการอสน รักษาการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นประธานในการประชุมสรุปการปฏิบัติการในการรายงานข้อมูลประจำวันกับคณะทำงาน เกี่ยวกับข้อมูลจำแนกการเปิดเรียนของสถานศึกษาใน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และข้อมูลรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

โดยได้รวบรวมข้อมูลจากการรายงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัด โดยมี ผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการประกอบด้วย นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา นางสาวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางสาวนุศรา ประสงค์ยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย ฯลฯ  โดยการประชุมนี้ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์ “moe safety center” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ