ต้อนรับผู้ตรวจราชการ ณ โรงเรียนบ้านดอนหวาย จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนภาคที่ 1/2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านดอนหวาย อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร