ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมรับเปิดภาคเรียน 1/2565

18 พฤษภาคม 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ทั้ง 3 ท่าน นำบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ทุกโรงเรียนในสังกัดโดยพร้อมกัน เพื่อติดตามความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยตรวจเยี่ยมด้านกายภาพ และการจัดการรียนการสอน ทั้ง 9 รายการ เช่น ความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ทั้งทางกายภาพและด้านอาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ  ความพร้อมในทุกๆ ด้านในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงความพร้อมของครูในการจัดการเรียนการสอน  หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน การดำเนินการคามโครงการอาหารกลางวัน และอีกหนึ่งด้านที่สำคัญคือ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด โดยเฉพาะความพร้อมดำเนินการแผนเผชิญเหตุ ซึ่งทุกโรงเรียนในสังกัดผ่านการประเมินตนเองของกรมอนามัยในระบบ Thai Stop Covid Plus ครบ 100% และจากการตรวจเยี่ยมทุกโรงเรียนพร้อมจัดการเรียนการสอนแลล On Site 100%