สพม.เชียงใหม่ ประชุมออนไลน์กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมออนไลน์กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยมี ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับนโยบายในการเริ่มต้นของปีการศึกษา 2565 และมีประเด็นดังนี้
1. ความปลอดภัยในสถานศึกษา
2. การดูแลนักเรียน และการจัดการเรียนการสอน ไม่ให้เกิดภาวะตึงเครียด
3. การบริหารอัตรากำลังของครู…สู่สถานศึกษาและการพัฒนาครูผู้ช่วย
4. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565
5. การจัดการเรียนรู้พัฒนาทางด้านภาษาของครู
6. การขับเคลื่อนสนับสนุนการมีอาชีพเพื่อมีงานทำโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. เวทีในการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษาในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 โดยทุกโรงเรียนนำเสนอการส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษา, วัตถุประสงค์, แนวทางการดำเนินกิจกรรม และผลที่ได้รับหรือรางวัลที่อ้างถึง
8. การประชุมอัตรากำลัง วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
9. การดำเนินการพิจารณาการเลือนขั้นเงินเดือน
10. นโยบายเร่งรัดการดำเนินการประเมินวิทยฐานะ ภายใน วันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยหลักพรมวิหาร 4
11. การกำกับติดตามเรื่องการวัดประเมินผลและการสำเร็จการศึกษา
12. ระบบช่วยเหลือนักเรียนให้ใช้เครื่องมือในการรายงานสภาพนักเรียนที่จะช่วยเหลือเพื่อดูแล และการดำเนินการลดความเครียดที่จะเกิดปัญญาต่างไปได้
13. ประชุมสมาคมรองผู้อำนวยการ ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2565
14. การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา โดยการประชุมผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ภาพ/ข่าว : ศน.ปฏิภาณ โรจน์รุ่ง