สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.

   นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทสการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ครั้งที่ 4  ปีงบประมาณ 2565  ณ ห้องประชุมฮักกัน สุขใจ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

  ในการนี้  เป็นการประชุมเพื่อพิจารณา

–  (ร่าง) กรอบนโยบาย “ก้าว (๙)  ได้ด้วยกัน”

–  แก้ไข เพิ่มเติม (ร่าง)  แบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2/2565

– กำหนดรูปแบบและปฏิทิน การออกนิเทศติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่  อ่านออกเขียนได้ทุกคน”