สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565

       วันที่ 18 พฤษภาคม 2565  นายอัมพล  หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับ ติดตามและรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 – 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประกอบด้วยนางสาวพรมิมล แจ่มกระจ่าง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  นางสาวสุวรรณา  อินริน  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  และนางสาวปวีณา  สมบูรณ์ดี  เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน  ลงพื้นที่ติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายของสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้  (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ณ โรงเรียนบ้านเขากระแต  และโรงเรียนบ้านวังดินสอ  (2) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)  และโรงเรียนบ้านท่าอุดม