สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕

วันที่ ๑๘ พฤษาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศรีชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕ พร้อมประชุมทีมบริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานตามนโยบาย และการปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน/หน่วย เพื่อนำสู่การปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อลงสู่ระดับสถานศึกษาและส่งถึงผู้เรียนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ต่อไป