สพม.สงขลา สตูล “ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนแบบ On-Site “

วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2565 นายการุณ ชูช่วย พร้อมด้วยนางสาวประจวบ พุทธวาศรี ,นายจิรพัฒน์ ช่วยนุ่ม, นางสุพิชญา ขวัญเพชร ศึกษานิเทศก์ สพม.สงขลา สตูล ,นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา และนายปัญญา ขุนฤทธิ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้รับมอบหมาย จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ให้ไปตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนแบบ On-Site เต็มพื้นที่ ในภาคเรียนที่ 1/2565 ในสหวิทยาเขตอันดามัน จำนวน 12 โรงเรียน จากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาพบว่าสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ทั้ง 13 โรงเรียน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครูและนักเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน