ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบ On site

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบ On site ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง โรงเรียนวัดชุมนุมสูง โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม และโรงเรียนวัดทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งสถานศึกษาได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหารและครูในการดูแลลูก ๆ นักเรียนต่อไป