สพป.สมุทรสาคร – ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  นายชาติชาย ขันทำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.สมุทรสาคร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕  พร้อมด้วย นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการฯ และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม ชั้น ๒ สพป.สมุทรสาคร