ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ในช่วงการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565

นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในช่วงการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา โรงเรียนดอนตาลวิทยา โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา และโรงเรียนผาเทิบวิทยา โดยเน้นย้ำให้ครู และนักเรียนทุกคนดูแลตนเอง ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้การเรียนการสอนในรูปแบบ On-site เป็นไปด้วยความเรียบร้อย