การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมนิเทศ ติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมนิเทศ ติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์การดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และติดตามการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ (อภิรักษ์ จันทวี/นนทวัจน์ พัจนา : ภาพ)