คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 ในระยะ 1 ปี (ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2