สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

       วันที่ 20 พฤษภาคม 2565  คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วยนายนพดล  ตลับแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ว่าที่ ร.ท.วิรุฬห์  นาคำภา  ผอ.โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์  นางนิดนภา  บุญเพ็ง   ผอ.โรงเรียนบ้านขุนศรี  นางวรรณา  วรศักดิ์  และนางสาวอรทัย วงศ์เพ็ชร  ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ  ลงพื้นที่เขตคุณภาพการศึกษานาดี 2  เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  สร้างขวัญ กำลังใจแก่ผู้บริหาร ครูและนักเรียน  ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก  โรงเรียนบ้านทับลาน  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์  โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย  โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น