ประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 ด้านต่างๆ เพื่อเป็นส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน สามารถสืบค้นผลงานดังกล่าวได้ จาก เว็บไซต์ www.dla.go.th เมนูคลิปข่าว “สื่อวีดิทัศน์” หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่