สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT)

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) เขตตรวจราชการที่ 5 ในการกำกับ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565  เวลา 13.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) เขตตรวจราชการที่ 5 ในการกำกับ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วย นายธวัช รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางศารีญา อิสโร , นางรุจิรา คงประพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ศึกษานิเทศก์ที่ปฏิบัติหน้าที่ทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) เขตตรวจราชการที่ 5 ประกอบด้วย จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร สงขลา และสตูล จำนวน 19 เขตพื้นที่การศึกษา ร่วมประชุมผ่านระบบ Zooming Meeting ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2