กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ พัฒนาครูภาษาไทย

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร        ด้านการจ้ดการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อการอ่านออก เขียนได้ และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของกลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อการอ่านออก เขียนได้ และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของกลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ด้านการอ่านออก เขียนได้ สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง   คิดวิเคราะห์เป็น สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สามารถนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ ให้สูงขึ้น และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระที่สูงขึ้น โดยมี นายวินัย จันทะเมนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชำนิ กล่าวรายงาน

กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ด้านการอ่านออก เขียนได้อย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็น รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาสามารถที่จะมีเครื่องมือในการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ ให้สูงขึ้น (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)