ผอ.เขต มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอลำปลายมาศ

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอลำปลายมาศ ในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอลำปลายมาศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมบรรยายพิเศษแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕          เน้นพื้นฐานให้นักเรียน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ซึ่งเป็นพื้นฐานที่เด็กทุกคนสามารถที่จะนำไปต่อยอดในระดับชั้นที่สูงขึ้น และนักเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีส่วนสำคัญยิ่งในการที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเรียน ครูผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเองด้วยการคิดค้นวิธีการสอน หากิจกรรม นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจ อยากเรียนอยากรู้ ซึ่งจะทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นอีกด้วย พร้อมนี้ได้มอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ กล่าวรายงาน (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)