รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน เปิดเรียนรูปแบบ On Site 100% ภาคเรียนที่ 1/2565 ร.ร.ในสังกัด อ.เทพสถิต จำนวน 3 โรงเรียน

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางภาริณี  ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนายสุจริต ทองปัสโนว์ ผอ.ร.ร.บ้านซับหมี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน  เปิดเรียนรูปแบบ On Site 100% ภาคเรียนที่ 1/2565 พบปะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน พร้อมเน้นย้ำเรื่องสถานศึกษาปลอดภัย ให้ปฏิบัติตามมาตรการสร้างความปลอดภัย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของครู และนักเรียน สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง และเน้นย้ำการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในเรื่องการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด อ.เทพสถิต จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านช่องสำราญ,โรงเรียนบ้านดงลาน,และโรงเรียนบ้านซับไทร