การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะ ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)

21 พฤษภาคม 2565 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะ ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) และบรรยายพิเศษการปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดย นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้กล่าวรายงานในฐานะคณะกรรมการจัดงาน ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 300 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ ครูแกนนำและศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 , 2 และ 3 และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของเพจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานประชุมเชิงปฏิบัติการปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะฯ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร