ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานปิดการอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการ “ส่งเสริมปลูกอโวคาโด1,000 ไร่ สร้างไม้ผลเมืองเทพสถิต” รุ่นที่ 3

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายประวิช ยะรินทร์ วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานปิดการอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการ “ส่งเสริมปลูกอโวคาโด1,000 ไร่ สร้างไม้ผลเมืองเทพสถิต” รุ่นที่ 3 และรุ่นพิเศษ สร้างเครือข่ายเมืองไม้ผลจังหวัดชัยภูมิ(กลุ่มเกษตรกรบ้านหลังสัน อ.หนองบัวระเหว) และมอบเเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม พร้อมด้วยนางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางสาวรุ่งฤดี ตรีภพ ศึกษานิเทศก์,นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษ ผอ.ร.ร.วังใหม่พัฒนา โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการอบรม จาก คุณวิเชียร พรมทุ่งค้อ เจ้าของสวนเทพพนา ณ สวนเทพพนา ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย อ.เทพสถิต) ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ