การพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ประจำปี ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒

📌📌 การพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ประจำปี ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒ 📌📌
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
จัดทำโครงการ “การพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ประจำปี ๒๕๖๕”

🕘 วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายพิเชษฐ มหาวงศ์ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร ในนามคณะผู้บริหารโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปี ๒๕๖๕ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ และเปิดการอบรมโครงการฯ

การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ในด้านระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาสร้างจิตสำนึกให้รักและศรัทธาในวิชาชีพครู สร้างความสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม โดยได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณและสถานที่อบรมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด และคณะวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

👩‍🏫🧑‍🏫 ผู้เข้ารับการอบรมเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๑ คน กำหนดการอบรม ๔ รุ่น คือ
👉 รุ่นที่ ๑ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖๐ คน
👉 รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖๐ คน
👉 รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖๒ คน
👉 รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖๙ คน (เป็นผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/zGvJ9ceqUrmn996G7