อุตรดิตถ์ เขต 1 ขับเคลื่อน MOE Safety Center การใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา 100%

20 พฤษภาคม 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา MOE Safety Center สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา MOE Safety Center เป็น 1 ใน 3 นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งขับเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยของผู้เรียนด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลดขั้นตอน ลดเวลา มีความความเร็วในการแก้ไขปัญหา และให้การคุ้มครองช่วยเหลือเยียวยา สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้น ผุ้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่รับลผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของทุกโรงเรียนในสังกัด แบ่งออกเป็น 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างและดำเนินการตามมาตรการป้องกัน Covid-19 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรซึ่งเป็นบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นำโดย นางสาวจิรัญฐญารัตต์ มงคลธณารัฐช์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1