ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม ในการจัดการเรียนการสอน On-site ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565

ที่โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางวราภรณ์ สนสกล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวพชรณัท เกตุรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยยืดตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตลอดทั้งติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และได้เน้นย้ำให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ ตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม เช่น ตรวจ ATK เมื่อมีความเสี่ยงหรือมีอาการ และครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้รับวัคซีนโควิด-19 ตามเกณฑ์พร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติตามข้อกำหนด 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้ม อย่างเคร่งครัด อาทิ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก 100 % ล้างมือ ตรวจเชื้อด้วย ATK เมื่อมีอาการหรือเสี่ยง รวมถึงการดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ เมื่อพบผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยมี นางสาววิไล อ่อนตานา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม คณะครู นักเรียนโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในครั้งนี้