สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการกองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ จังหวัดเพชรบูรณ์

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการกองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดร.ไท  พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนชลอ  กองสุทธิ์ใจ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาปรับข้อบังคับกองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน พร้อมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระ เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ ณ ห้องประชุมประกายทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑