ฉก.ชน. ประชุม โครงการ : สร้างสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ได้จัดประชุม โครงการ : สร้างสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” กิจกรรมทางเลือกรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) โดยได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ์ จันทร์ดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา มาร่วมให้ความรู้กับคณะผู้เข้าร่วมในโครงการในการจัดทำหลักเกณฑ์สำหรับการคัดเลือกสื่อออนไลน์ (คลิปสั้น) เพื่อใช้ในกิจกรรมการประกวดผลงานการจัดทำคลิปสั้นของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนทั้ง 4 ภาค ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และผู้มีความรู้ความชำนาญในด้านการจัดทำสื่อทางการศึกษา จำนวน 20 คน โดยการประชุมนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม โรงแรมบียอนด์สวีท ถนนจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร