โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สังกัดสพป.กรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการหลักสูตร และการเขียนแผนการสอนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดย ดร.ปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการหลักสูตร และการเขียนแผนการสอนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 124 คนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 141 คน รวม 265 คน ณ หอประชุมท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

วัฏจักร ประมวลศิลป์
Latest posts by วัฏจักร ประมวลศิลป์ (see all)