สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ Inclusive school

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม          เชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบริหารจัดการและการจัดการเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาค ในโรงเรียน        จัดการศึกษาเรียนรวม (Inclusive school) ) เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียน        ที่จัดการเรียนรวม สามารถจัดการเรียนรวมในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ คงเสนา รอง ผอ.สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบริหารจัดการและการจัดการเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาค ในโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม (Inclusive school) เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคในโรงเรียนจัดการเรียนรวม (Inclusive school)  พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม สามารถจัดการเรียนรวมในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และโรงเรียนในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย บุคลากรประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาเรียนรวม ศึกษานิเทศก์ และนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๓๐ คน บุคลากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด ร่วมวางแผนการจัดการศึกษาเรียนรวม  ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยกำหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและเยาวชนพิเการทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ ในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิเการ ตามกฎกระทรวง กำหนดกลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

เพื่อเป็นการประกันสิทธิและโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนการประกันคุณภาพของการให้บริการทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนพิการ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม เป็น “ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม” เพื่อให้การขับเคลื่อนตามนโยบายดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบริหารจัดการและการจัดการเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาค ในโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม (Inclusive school)