สพป.ระยอง เขต ๒ รับการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี จากคณะทำงานที่ สพฐ. แต่งตั้งในการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ นำโดย นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ รับการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี จากคณะทำงานที่ สพฐ. แต่งตั้งในการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการบัญชี การเงิน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย การจัดทำบัญชี และการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒