สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดเรียนรูปแบบ On Site 100% โรงเรียนในสังกัดอำเภอเทพสถิต 4 โรงเรียน

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางรุ่งฤดี ตรีภพ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายเอกวินทร์ อุคำ ผอ.ร.ร.บ้านโคกสะอาด นายสมหมาย สุขสำราญ ผอ.ร.ร.บ้านน้ำลาด และนายศรายุทธ ปาปะกัง ผอ.ร.ร.บ้านนาประชาสัมพันธ์ ในการออกนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง,โรงเรียน.บ้านหัวสะพานประชาสรรค์, ร.ร.บ้านน้ำลาด และ ร.ร.บ้านโคกสะอาด อำเภอเทพสถิต ซึ่งได้เปิดเรียนรูปแบบ On Site 100% ภาคเรียนที่ 1/2565 และพบปะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน พร้อมเน้นย้ำเรื่องสถานศึกษาปลอดภัย ให้ปฏิบัติตามมาตรการสร้างความปลอดภัย 6-6-7 การฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID – 19 ของครู และนักเรียน เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง เน้นย้ำการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในเรื่องการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียน และการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งเชื่อถือได้ รวมทั้งการคัดกรองนักเรียน ฝากเน้นย้ำการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นของนักเรียนชั้น ป.1-3 ที่ห่างหายในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาให้เป็นไปตามบริบทของสถานศึกษาค่อยเป็นค่อยไป