สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน   มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ (ส่วนภูมิภาค) รุ่นที่ 2 โดยกรมบัญชีกลาง ผ่านโปรแกรม Zoom โดยรูปแบบการฝึกอบรมจะเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุโรงเรียน จำนวนโรงเรียนละ 1 คน เข้ารับการอบรม รวมทั้งหมด 170 คน ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบบคุมเข้ม ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด