สพป.หนองคาย เขต 1 ให้ข้อมูลโครงการพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก (ษ์) ถิ่น ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (Video Conference) โดยใช้ application Google Meet

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นผู้ให้ข้อมูล โครงการพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก (ษ์) ถิ่นด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ในบริบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โครงการย่อยที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เพื่อวิพากษ์กระบวนการประชาสัมพันธ์ ค้นหา คัดกรอง คัดเลือกผู้รับทุนเพื่อเข้าศึกษาในโครงการครูรัก (ษ์) ถิ่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รูปแบบผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (Video Conference) โดยใช้ application Google การคัดเลือกนักศึกษาทุนดำเนินการเรียบร้อยแล้ว พื้นที่จังหวัดหนองคาย ผู้ได้รับทุนคือนักเรียนจากโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม.หนองคาย กำหนดจบการศึกษาปี 2569 เข้าบรรจุโรงเรียนปลายทาง คือโรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ สพป.นค.เขต 1  ณ ห้องประชุมพระเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด