สพฐ. ร่วมเปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) รวมถึงผู้บริหารภาคีเครือข่าย 13 องค์กร ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมในพิธี ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กล่าวว่า โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติให้สามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้ มีศักยภาพในการเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของชาติตาม “ศาสตร์พระราชา” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้ง “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ“แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชานุญาตให้โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

“นอกจากนี้โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ” ยังเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานไม่ว่าทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต อันนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง ซึ่งนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เห็นชอบที่หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันบูรณาการสนับสนุนมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ดำเนินโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ” ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จึงยินดีให้สำนักนายกรัฐมนตรีประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนให้โครงการนี้ เป็นโครงการที่ยั่งยืนสืบไป” นายจรัลธาดา กล่าว

ทางด้าน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. ได้รายงานผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมาว่า สพฐ. ดำเนินงานโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” มาจนถึงปีนี้เป็นปีที่ 8 (ตั้งแต่ปี 2558) ภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และภาคีเครือข่ายรวม 13 หน่วยงาน มุ่งหวังให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และมีเจตคติที่ดี ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น “สร้างจิตสำนึก รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบ Active Learning เรียนรู้จริงจากป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นการสร้างนักอนุรักษ์ตัวน้อย พัฒนาการคิด จิตสำนึก พัฒนาลักษณะนิสัย และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำได้ พร้อมทั้งมีการพัฒนาครูและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีความพร้อมในการต่อยอดขยายผลสู่ห้องเรียนและชุมชนได้ในวงกว้าง

สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2565 กำหนดให้มีการจัดค่าย จำนวน 32 ศูนย์ ศูนย์ละ 2 รุ่นทั่วประเทศ ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รุ่นละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 1,920 คน มีครูวิทยาการ/แกนนำ รุ่นละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 640 คน (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความพร้อมด้านความปลอดภัยของแต่ละเขตพื้นที่) พร้อมทั้งมุ่งเน้นกิจกรรมการต่อยอดขยายผลในโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในวงกว้างและยั่งยืน โดยมีการใช้รูปแบบเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาฯ สู่ความยั่งยืน (Rakpongprai Network : RN) จำนวน 8 เครือข่ายทั่วประเทศ เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนงานและต่อยอดขยายผลในวงกว้าง มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนฐานความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการและบริบทของพื้นที่ เป็นการยกระดับคุณภาพการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม