ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบ On site

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบ On site ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย โรงเรียนบ้านยางเอน โรงเรียนบ้านสีระมัน และโรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งสถานศึกษาได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหาร และครูในการดูแลลูก ๆ นักเรียนต่อไป