ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ บรรยายให้ความรู้แนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ บรรยายให้ความรู้แนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๐ และได้รับเกียรติจาก นายทวี วัยเจริญ ข้าราชการบำนาญ  นายประพันธ์ ยอดตระกูลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๐ ร่วมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมยางทอง โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา