สพป.พัทลุง เขต 2 เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด เครือข่ายไพรวัลย์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายธวัช รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นางณัฏยา ลือกิจนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนประกอบ นายสม พุ่มแก้ว คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และนางสาวชญาษร จรณโยธิน ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในเครือข่ายไพรวัลย์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังปริง , โรงเรียนบ้านควนประกอบ , โรงเรียนวัดควนขี้แรด และโรงเรียนบ้านต้นประดู่ เนื่องในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)