สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ตามแนวอคิตะ (AKITA Action Model)

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ตามแนวอคิตะ (AKITA Action Model) ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมหน่วยการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบก้าวกระโดด ปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายในหน่วยการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบก้าวกระโดด ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดทำนวัตกรรมหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 200 คน เข้ารับการอบรม วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายธงชัย สุเมธิวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว