สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจ ติดตาม โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ อำเภอไทยเจริญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นายเฉลิมพล ดวงมุลตรี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน และนายวีรพล โสมณวัตร พนักงานพัสดุ ส.4 ออกตรวจ ติดตาม โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามปริมาณงานและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ณ โรงเรียนบ้านหนองสนม โรงเรียนบ้านพืชคาม อำเภอไทยเจริญ โรงเรียนบ้านดงยาง (คุรุราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านกุดโจด โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

สรศักดิ์ พรมนิล : ภาพ / วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2