โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 25 -27 พฤษภาคม 2565 จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนเพชรละครวิทยา นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา เอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานฯ สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายจราจรและการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และสามารถนำความรู้ ทักษะไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายจิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมด้านการจราจรในสถานศึกษา มีลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ จำนวน 80 คน ณ โรงเรียนเพชรละครวิทยา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์