สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรม Kick Off ” สร้างบ้านให้นักเรียน ตามโครงการ “บ้านเติมสุข สู่ลูก สพป.สิงห์บุรี”  ด้วยนโยบาย ๔ มี ๕ ต้อง

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off สร้างบ้านให้กับ  ด.ญ.เพียงฟ้า  ฟักขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเด็กชายฟ้าลั่น ฟักขาว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี ตามโครงการ บ้านเติมสุข สู่ลูก สพป.สิงห์บุรี”  ด้วยนโยบาย 4 มี 5 ต้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ไม่มีบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่มั่นคงของตนเอง หรือมีบ้านที่ชำรุด เสียหาย จนทำให้มีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง มีความปลอดภัย มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้นักเรียน ส่งเสริมสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งและยั่งยืน   ซึ่งได้รับความร่วมแรงร่วมใจในการสร้างบ้านจากลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ในการนี้ ผอ.สพป.สิงห์บุรี ได้รับมอบเงินสนับสนุน จากคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อสมทบทุนในการสร้างบ้านให้นักเรียนครั้งนี้ โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรม