ประชุมทางไกลการชี้แจงภารกิจ สพฐ. เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกล การชี้แจงภารกิจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งกำหนดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ กำหนดกิจกรรมออกเป็น ๖ สัปดาห์ เป็นสัปดาห์ประชาธิปไตย เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับห้วงเวลาของการสร้างตระหนักความรู้ความเข้าใจในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย สัปดาห์ที่ ๑ เป็นตัวอย่าง สร้างความหนัก สัปดาห์ที่ ๒ ให้รู้จัก การใช้สิทธิ สัปดาห์ที่ ๓ แสดงสาธิต จัดกิจกรรม สัปดาห์ที่ ๔ นำความรู้ สู่ครอบครัว สัปดาห์ที่ ๕ สำรวจทั่ว ในชุมชน สัปดาห์ที่ ๖ สังเกตการณ์รายงานผล โดยรายงานผลไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน