ประชุมเตรียมความพร้อมรับผลงาน OBEC AWARDS ระดับภาค

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมรับผลงานดีเด่นรางวัลทรงคุณค่า OBCE AWARDS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการพิจารณาตัดสินหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รางวัล OBEC AWARDS เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีผลงานยอดเยี่ยม มีความประพฤติ ในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม โดยมี นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง