สพป.สมุทรสาคร – ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายชาติชาย ขันทำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัด สพป.สมุทรสาคร ในการเปิดเรียน (On-Site) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ณ โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร โรงเรียนวัดปากบ่อ และโรงเรียนบ้านท่าทราย