สพป.ลำพูน เขต 2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนตามโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”เครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา09.00น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนตามโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”เครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้  รุ่นที่ 2 ให้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 และสพม.ลำปาง-ลำพูน จำนวน  66 คน เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายอารยลุ่มน้ำลี้ไปสู่โรงเรียนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำ และเพื่อให้ความรู้ในเรื่องการน้อมนำอารยเกษตรสู่สถานศึกษา โดยใช้โคก หนอง นา โมเดล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือและแนวทางในการดำเนินงานในสถานศึกษา  ระหว่างวันที 26-29 พฤษภาคม 2565 พร้อมกันนี้ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ให้กำลังใจแก่คณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนวัดวังหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน