“ค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียน” ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสตรีระนอง สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุวิภา   ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดโครงการ “ค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียน” ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสตรีระนอง พร้อมทั้งเป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้ กับนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ที่เข้าอบรม โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ ขับเคลื่อนการทำงานของสภานักเรียน ให้นักเรียนแกนนำให้มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน สร้างจิตสำนึกในความรักและภาคภูมิใจต่อโรงเรียน เกิดคุณลักษณะความเสียสละ อดทนและมีจิตสาธารณะ รวมทั้งฝึกคุณลักษณะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในกระบวนการทำงานเป็นทีม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามวิธีประชาธิปไตย    เรวดี…ภาพ / ข่าว